พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้านี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย นายรัตนชัย  นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (พยาน) โดย นายทนงรักษ์  แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า

4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) (พยาน) โดย นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ชมภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย