การประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final

ขอเชิญเยาวชนที่สนใจการศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา และต้องการพัฒนาตนเองสู่เวทีระดับนานาชาติ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ อพวช.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสื่อการเรียนรู้เรื่องรอบตัวตามอัธยาศัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 เยาวชนที่สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ใบสมัคร และแบบรายงานโครงงานได้จาก http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=5251