ปิดนิทรรศการท่องแดนปิโตรเลียม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จะปิดนิทรรศการท่องแดนปิโตรเลียม ซึ่งจัดแสดงอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ โดยจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการจัดสร้างนิทรรศการใหม่ ตามโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม 2559 จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน