สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครผู้สนใจเรียน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) 6 หลักสูตร

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.  กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้สนใจเรียนการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

4. หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

5. หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ ร่วมกับ บริษัทแคนนอนมาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) และ 19 STUDIO

6. หลักสูตรภาษาและ วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3816649 ต่อ 21 – 23 หรือ www.dei.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)