ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2559

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ประจำปี 2559 บัดนี้ การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กในรอบแรก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2559 ระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 ดังมีรายชื่อตามไฟล์แนบ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้นำแผงโครงงานมาติดตั้งในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 7 อาคาร 4 ดำเนินการตัดสินรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล 2-3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 นณ ชั้น 7 อาคาร 4 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 7 อาคาร 4 โดยการนำเสนอด้วยวาจาบนเวทีประกอบสื่อทีมละไม่เกิน 10 นาที และเตรียมตอบคำถามคณะกรรมการที่แผงโครงงาน

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2559