ใหม่!! นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy)

นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างกระบวนการความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะที่ปรึกษาดำเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงาน กศน. และกระทรวงพลังงาน เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้พลังงานโดยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นศูนย์กลาง

นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน จัดแสดงตามแนวคิด “รู้ปัญหา รู้ความจริง ร่วมแก้ไข” เป็นนิทรรศการที่ผู้ชมสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1. เครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ (Weather Station System) : ให้ความรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศและศักยภาพพลังงาน มีการแสดงข้อมูลแบบ real – time จากเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของจริงที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร

2. ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) : จัดแสดง 3 แนวคิดสำคัญในเรื่องความตระหนักรู้ด้านพลังงาน คือ “รู้ปัญหา รู้ความจริง ร่วมแก้ไข” และให้ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่การจัดหา การส่งผ่าน และการใช้งาน จัดแสดงผ่านชุดโมเดลจำลองพร้อมสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (interactive multimedia) ที่ให้ผู้ชมได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. พลังงานทดแทน (Alternative Energy) : ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานในอนาคต จัดแสดงในรูปแบบชุดโมเดลจำลองพร้อมสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia)ที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ได้

4. การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) : เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3อ. (อ.1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า  อ.2 อาคารประหยัดไฟฟ้า  อ.3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า) ผ่านชุดเครื่องเล่นที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ชมได้ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้