ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา