ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน )

ดาวน์โหลดเอกสาร