กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (18 – 19 มกราคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 97 คน ครั้งนี้ สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบเจาะลึกตามสาระการเรียนรู้ และเรียนรู้จากการลงมือทำการทดลองด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการแก้ปัญหา ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ ติดตามชมภาพกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา