กิจกรรมอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ (2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรมอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เป็นการจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนภายใต้สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ จัดระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

การอบรบครั้งนี้ เป็นลักษณของการนำร่อง โดยให้องค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องเทคโนโลยี 3S รูปแบบของกิจกรรม การใช้งานเว็บเซอร์วิสในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในระบบ E-learning ที่ได้จัดทำขึ้นมา 3 เนื้อหาวิชา เพื่อตอบสนองเรื่องความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน และอาหาร รวมถึงการใช้งานระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และระบบการเรียนการสอนทางไกล การเรียนรู้การใช้งานนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งจะจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จากการอบรมนี้ ความคาดหวังว่าจะสามารถสร้างครูแกน ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมให้ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ติดตามชมภาพการอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ