กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” โรงเรียนหนองกี่พิทยา จ.บุรีรัมย์ (16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ของโรงเรียนหนองกี่พิทยา จ.บุรีรัมย์ สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองด้วยตนเองในรูปแบบของค่าย เน้นการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการแก้ปัญหา ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ ติดตามชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนหนองกี่พิทยา จ.บุรีรัมย์