ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย 2560 (17 – 18 มี.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย 2560 โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 8 – 12 ปี จำนวน 80 คน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน มาร่วมทำกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า ผ่านทำลงมือปฏิบัติและทดลองด้วยตนเอง รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากนักวิชาการ เรียนรู้การดูดาวด้วยตาเปล่า การดูดาวผ่านกล้องดูดาว และชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง การทำกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เติมสนุกสนานด้วยเกมและกิจกรรมนันทนาการ ชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกค่ายนักดาราศาสตร์น้อย 2560