ค่าย Kids Can Do 2560 (21 – 23 มี.ค. 2560)

เยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 มักให้ความสนใจในเรื่องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จึงได้จัดกิจกรรมค่าย Kids Can Do 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี จำนวน 40 คน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนครั้งนี้ เรียนรู้พื้นฐานการรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้เกมและแอนิเมชั่น เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการเขียนเกมและแอนิเมชั่น จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเกมและแอนิเมชั่นเป็นของตนเองได้ ชมผลงานของเยาวชนไทยในค่าย Kids Can Do 2560 และติดตามชมภาพกิจกรรมค่าย Kids Can Do 2560 และวีดิโอค่าย Kids Can Do 2560