ค่าย DIY Family Rally “สืบค้น สร้างสรรค์ ผูกพัน หรรษา” 2560 (24 – 26 มี.ค. 2560)

เพราะ “ครอบครัว” เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของมนุษย์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จะช่วยถ่ายทอดความรู้ ความคิด หล่อหลอมค่านิยม ความเชื่อ รวมถึงทัศนคติที่ดี รวมถึงและการปฏิบัติตนเป็นคนดี ให้แก่สมาชิกของครอบครัวนั้น ๆ ในรุ่นต่อ ๆ ไป ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่วนพิพิธภัณฑ์ เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมค่าย DIY Family Rally “สืบค้น สร้างสรรค์ ผูกพัน หรรษา” ปี 2560 ขึ้น ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 โดยเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และพักค้างคืน ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี มีสมาชิกค่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ครอบครัว ทุกครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้ และทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STE[a+]M อย่างสนุกสนาน ชมภาพกิจกรรมค่าย DIY Family Rally  ตลอดช่วงเวลา 3 วัน  2 คืน ทั้ง  3 ชุด

ภาพกิจกรรมค่าย DIY Family Rally ชุดที่ 1

ภาพกิจกรรมค่าย DIY Family Rally ชุดที่ 2

ภาพกิจกรรมค่าย DIY Family Rally ชุดที่ 3