ค่าย Robot Start Up 2560 (28 – 30 มีนาคม 2560)

เยาวชน…วัยแห่งการเรียนรู้รอบด้าน และเสริมสร้างจินตนาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเยาวชนในยุค Thailand 4.0 จึงได้จัดกิจกรรมค่าย Robot Start Up 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560 กิจกรรมครั้งนี้ เน้นด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเป็นหลัก มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนวัย 9 – 12 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกค่ายฯ ได้รับความรู้เบื้องต้นในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง การประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนสามารถประกอบชิ้นงาน เป็นหุ่นยนต์ของตนเองได้เป็นผลสำเร็จ ชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของค่าย Robot Start Up 2560