ค่าย Kids’ Science 2560 (28 – 29 มีนาคม 2560)

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กสำหรับเด็กวัย 3 – 8 ปี ภายใต้การดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ได้จัดกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2560 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเด็กอายุระหว่าง 5 – 6 ปี จำนวน 31 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฝึกการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ พร้อมทำกิจกรรมด้วยการสอดแทรกภาษาอังกฤษ นอกจากสมาชิกค่ายฯ จะได้เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) แล้ว สมาชิกค่ายฯ ยังได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ด้วย ชมภาพกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2560 และวีดิโอกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2560