ค่ายนักประดิษฐ์ 2560 (29 – 30 มีนาคม 2560)

การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาเป็นของเล่นและสื่อการเรียนรู้ ทำให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การทดลอง การลงมือฝึกปฏิบัติ จนสำเร็จเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เยาวชนได้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ต่อไปในอนาคต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดค่ายนักประดิษฐ์ 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนวัย 9 – 12 ปี จำนวน 40 คน ร่วมเรียนรู้ทักษะในการคิดและการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ผ่านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ชมภาพค่ายนักประดิษฐ์ 2560