โครงการอบรมฯ เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน. รุ่นที่ 2 (15 – 17 พ.ค. 2560)

ครู กศน. เป็นบุคคลสำคัญที่จะนำนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ เพื่อให้ครู กศน. สามารถเป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบการเรียนรู้รายบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน.” ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 โดยมีครู กศน. จาก 25 เขตของกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมเพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชมภาพการอบรมฯ “เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน. รุ่นที่ 2