ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ราย และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 ราย ทั้งนี้ การเลืกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อดังแนบ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ