โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” (15 ก.ค. 2560)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในชื่อโครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” เป็นการให้ความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ และอากาศยานแก่ผู้เข้าอบรม และทดลองประดิษฐ์เครื่องร่อน เพื่อให้สามารถประดิษฐ์เครื่องร่อนที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชมภาพโครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” (15 ก.ค. 2560)