โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “ครื่องบินเล็กพลังยาง” (16 ก.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยาง ก่อนจะก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ และเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ชมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” (16 ก.ค. 2560)