ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการแสดงผลงาน “สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก” มีการจัดกิจกรรมภายในงาน เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการนำเสนอผลงาน “สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง” ของนักศึกษา กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีความสอดคล้องกับนโยบาย “สะเต็มศึกษา” ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสะเต็มสู่อาชีพนำไปสู่การเสริมสร้างรากฐาน การพัฒนาอาชีพในสังคมชุมชน และสามารถสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงขอเชิญชวน กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งนักศึกษาแสดงผลงาน เขตละ 1 โครงการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และเข้ารับชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีพิธีเปิดงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โดยเชิญท่านเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sciplanet.org/?p=1988