กิจกรรมค่าย Robo Club รุ่นที่ 2 (22 – 23 กรกฎาคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่ชื่นชอบการประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นพิเศษ ในชื่อ ค่าย Robo Club รุ่นที่ 2 โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 สมาชิกค่ายได้เรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ และสมาชิกทุกคนยังได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตนเองที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งที่ตนเองตั้งโปรแกรมไว้ได้  ชมภาพกิจกรรมค่าย Robo Club รุ่นที่ 2 (22 – 23 กรกฎาคม 2560)