ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attractions Standard) ระดับดีมาก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยจากกรมการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ตัวชี้วัดที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ ในครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้รับมอบรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attractions Standard) ระดับดีมาก