การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” (7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

เมื่อวันที่ 7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”  (7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560)