นิทรรศการ กาล-อวกาศ (Space and Time)

นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • กาล-อวกาศ (Space and Time)
 • กำเนิดจักรวาล กำเนิดเวลา (Origin of the universe and time)
 • การเดินทางของชีวิตและเวลา (Journey of Life and Time.)
 • บอกเวลา (Time and telling the time)
 • เวลาและจินตนาการณ์ของมนุษย์ (Time and Imagination)

การศึกษาปฏิทรรศน์ฝาแฝด (Twin Paradox) ผ่านยานอวกาศในระบบ 4 D

นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอความรู้ แนวคิด ให้เกิดการตระหนักรู้ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องของ Space and Time อันจะเป็นผลให้ ได้รับความรู้ แนวคิด แรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลาในชีวิต ดำรงชีวิตที่ดีเพื่อความผาสุกต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเวลากับสรรพสิ่ง ตั้งแต่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของเวลา การกำเนิดจักรวาล การเดินทางของเวลาและสิ่งมีชีวิต หลักการวัดและบอกเวลา  เวลาและจินตนาการของมนุษย์ ตลอดถึงหลักสัจธรรมที่แสดงความสัมพันธ์ของเวลากับชีวิต

สำหรับสื่อที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) จะเน้นในเรื่องการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกมีส่วนร่วม ได้แก่

 • การเดินทางผ่านรูหนอน (Wormhole) เพื่อเข้าสู่ห้องนิทรรศการ
 • การสำรวจอวกาศพร้อมกับฝาแฝดเพื่อศึกษาการเกิดปฏิทรรศน์ฝาแฝด (Twin Paradox) บนยานอวกาศจำลองในลักษณะ 4 D
 • การสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในอวกาศ ศึกษาความโค้งงอของอวกาศและการโคจรของดาวในระบบสุริยะ ด้วยอุปกรณ์ VR (Virtual Reality)
 • เรียนรู้การกำเนิดจักรวาลจากภาพยนตร์ Magic Vision
 • การจัดแสดงแผนภาพ การใช้คำถาม การร้อยเรียงความสัมพันธ์ในระดับมหภาคสู่จุลภาค เพื่อกระตุ้นความให้เกิดความคิดเชื่อมโยง หาคำตอบของความสัมพันธ์ของเวลากับสรรพสิ่ง
 • การใช้ระบบปฏิสัมพันธ์ ที่ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม และการใช้เทคนิคของเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศ ได้แก่ เกมและเสียงประกอบเนื้อหาในระบบ (Touch Screen)
 • การออกแบบและสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเรียนรู้
 • เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการสร้างตัวละครเพื่อสร้างบรรยากาศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทาง คือ สองพี่น้องมาสคอต (Mascot) น้องเดย์ (Day) และน้องไนน์ (Night)

ฟังดูน่าสนใจเลยใช่ไหมละครับ/ค่ะ…ถ้าพร้อมแล้ว สามารถพบกันได้ที่นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) ณ ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ได้เลยนะครับ/ค่ะ