พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างสำนักงาน กศน. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานร่วมกัน ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างสำนักงาน กศน. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. และรศ. ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มีการเสวนา เรื่อง ทิศทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนไทย ชมภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างสำนักงาน กศน. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์