มรดกธรรมชาติ

ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทั้งทางธรณีวิทยา และชีววิทยา เน้นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก