การให้บริการของศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) มีกิจกรรมการศึกษาหลากหลายรูปแบบตลอดปี เพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการเรียนรู้ประกอบการเล่น เด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนานและความรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ เป็นการจุดประกายความรู้อยากเห็นต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวการเข้าชมศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การเข้าชมปกติ เด็กต้องมากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ และเด็กกับครูให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ต้องอาศัยผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่พุดคุยกับเด็ก เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

2. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ ในลักษณะที่ครูพานักเรียนมาชม โดยครู 1 คน จะดูแลนักเรียนประมาณ 8 – 10 คนเท่านั้น วิธีนี้ ครูประจำกลุ่มจะต้องเข้ารับการอบรมกับศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ ก่อน เพื่อรับความรู้และจัดสรรงานให้เหมาะกับนักเรียน ขณะที่พานักเรียนเข้าชมก็ต้องดูแลนักเรียนทำบทปฏิบัติการด้วย

3. การเข้าชมระหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน โดยการติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า

 

กฏ กติกา มารยาท ในการเข้าชมนิทรรศการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

1. ครูควรพานักเรียนเข้าชมให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ตามตารางที่ได้รับการจัดลำดับให้เข้าชม

2. นักเรียนควรเก็บกระเป๋านักเรียน รวมทั้งสัมภาระต่างๆ ไว้ที่โรงเรียน เพื่อความสะดวกในการเข้าชม ทั้งนี้ เนื่องจาก ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ ไม่มีบริการฝากของ และไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย และไม่มีโรงอาหารไว้บริการ

3. จัดกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการจัดเข้าเรียนตามฐานปฏิบัติการ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาสื่อนิทรรศการได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน ควรใช้เวลาแต่ละฐาน อย่างน้อยฐานละ 30 นาที

4. โรงเรียนที่ทางศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ ได้รับการติดต่อจองการเข้าชมก่อน จะรับสิทธิ์ได้เข้าชมก่อน