กิจกรรมค่าย Kids Can Do 2559 รุ่นที่ 1 (22-24 มี.ค. 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) ได้จัดกิจกรรมค่าย Kids Can Do 2559 รุ่นที่ 1 ขึ้น ระหว่าง วันที่ 22 -24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนวัย 9 – 12 ปี มีเยาวชนไทยที่สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเกม และแอนิเมชั่น ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการเขียนเกม และแอนิเมชั่น นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเกม และแอนิเมชั่นของตนเอง ทั้งนี้ ยังกระตุ้นให้เยาวชนไทยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไปในแนวทางที่เหมาะสม ติดตามชม ผลงานเยาวชนค่าย Kids Can Do 2559 รุ่นที่ 1 และ ภาพกิจกรรมของสมาชิกค่าย Kids Can Do 2559 รุ่นที่ 1