กิจกรรมค่าย “D.I.Y Family Rally” (1- 3 เมษายน 2559)

ด้วยแนวคิดที่ว่า ครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งแรก และเป็นรากฐานของสังคมไทย เยาวชนจะเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความคิด ขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมของครอบครัว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนพัฒนาและผลิตสื่อ ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ “D.I.Y Family Rally” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวจะได้ร่วมกันทำ ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ และสื่อสารที่ดีระหว่างกัน สามารถร่วมกันแก้ปัญหา นำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ เพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ติตามชมภาพน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่าย “D.I.Y Family Rally” ชุดที่ 1 และ ค่าย “D.I.Y Family Rally” ชุดที่ 2