กิจกรรมค่าย Kids Can Do 2559 รุ่นที่ 2 (20-22 เมษายน 2559)

ศูนย์วิทยาสาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนวัย 9 – 12 ปี ในชื่อค่าย Kids Can Do 2559 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 มีสมาชิกค่ายจำนวน 20 คน โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นเรียนรู้ทักษะการพัฒนาเกม และแอนิเมชั่น พร้อมการลงมือปฏิบัติจริง นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเกมหรือแอนิเมชั่นด้วยฝีมือของตนเอง เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยมีทักษะกระบวนการคิดและการใช้งานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ชมภาพกิจกรรมค่าย Kids Can Do 2559 รุ่นที่ 2