กิจกรรมค่าย Young Designer (26 – 27 เมษายน 2559)

ค่าย Young Designer 2559 เป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ที่เกิดจากการรวมกันของคนวิชาชีพช่างในหลาย ๆ ด้าน เช่น งานด้านการออกแบบ ศิลปกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ งานไม้ งานเหล็ก และงานโสตทัศนูปกรณ์ และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้โดยเน้นให้สมาชิกค่ายมีส่วนร่วมในการคิด และสามารถปฏิบัติออกมาได้จริงเป็นหลัก ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านความคิด สมาธิ กล้ามเนื้อมือ และอารมณ์ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาไปใช้กับสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้จริง ค่าย Young Designer จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2559 โดยมีเยาวชน อายุระหว่าง อายุ 9 – 12 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพกิจกรรมค่าย Young Designer 2559