โครงการอบรมฯ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2559 (30 เม.ย.- 1 พ.ค.59)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมปฏิบัติการ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และมีแนวทางในการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์  ชมภาพกิจกรรมการอบรมฯ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2559