โครงการฝึกอบรมฯ การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว (23 – 24 เมษายน 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการฝึกอบรมฯ การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีครูครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และประดิิษฐ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และสามารถเลือกใช้วัสดุที่มีในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนอื่น ๆ ทั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์อีด้วย ชมภาพการอบรมฯ การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว