โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.”

เพราะ “ครู” เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.” เพื่อให้ครู กศน. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ได้จัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559 มีครู กศน. แขวง เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.” รุ่นที่ 1 และ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.” รุ่นที่ 2