การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education (วันที่ 28 – 29 พ.ค. 59)

สะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM Education ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสะเต็มศึกษา แก่บุคลากรของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยทีมวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชมภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM Education