ค่าย Kids’ Science ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม ค่าย Kids’ Science ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)  หน่วยงานในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับปฐมวัยที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษา เป็นค่ายกลางวัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 เพื่อให้เยาวชนในระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น และเน้นบูรณาการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เป็นการจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ในวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครเยาวชนอายุ 5 – 6 ปี จำนวนเพียง 24 คนเท่านั้น  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 2490 และ 08 6014 3925 หรือสมัครที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 หรือ 08 9501 3085

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร