โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยปัจจุบันแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ..2553  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้ผู้มีความสามารถและนำความรู้  ความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ประดิษฐ์  คิดค้นผลงานได้ด้วยตนเอง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และมีแนวทางในการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา  และแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ทั้งนี้เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนที่สนใจ ซึ่งสามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

*หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559