โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ มักประสบปัญหาด้านการขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าด้วยการขาดแคลนงบประมาณ หรือการชำรุดเสื่อมโทรมไปตามสภาพการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ใช้ได้เอง โดยเลือกใช้วัสดุใกล้ตัว หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยนำความรู้พื้นฐานทางด้านช่าง และการเรียนรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาประกอบกัน ทั้งนี้เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนที่สนใจ ซึ่งสามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

*หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559