โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมาก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เราจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนมีการเริ่มใช้เทคโนโลยีด้านนี้ ตั้งแต่อายุยังน้อย และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น เป็นผลให้เด็กและเยาวชนขาดการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids สำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 9-12 ปี โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 – 4 พ.ค. 2559 เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม Corel Draw ได้และเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอื่นๆต่อไป ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ และยังเป็นการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ค. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สมาร์ทคลิก ชั้น 4 อาคาร  4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ 9-12 ปี จำนวน 20 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2559เยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids