โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ สหกรณ์เคหะสถานฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร (25 – 27 มิถุนายน 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ สหกรณ์เคหะสถานฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2559 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการขยายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ นักเรียน มีนักศึกษา กศน. และประชาชนในชุมชนเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ชมภาพการจัดกิจกรรมในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน