โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร (9 – 11 กรกฎาคม 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยเดินทางไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการปฏิบัติการ  ณ วัดปากบ่อ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีนักศึกษา กศน. เขตประเวศ และเขตสวนหลวง นักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนเครือข่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ชมภาพการจัดกิจกรรมในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน