โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (16 – 18 กรกฎาคม 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ครั้งนี้ เดินทางไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติการ  ณ วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ะหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาทางวิทยาศาสตร์ และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีนักศึกษา กศน. นักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนเครือข่าย เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ชมภาพการจัดกิจกรรมในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน