โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (23 – 25 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้นำความรู้และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาราศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการขยายโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีนักเรียนจากโรงเรียน นักศึกษา กศน. รวมทั้งประชาชนในชุมชนวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพการจัดกิจกรรมในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน..ครั้งนี้