ภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก (18 – 19 ส.ค. 59)

เปิดเวทีแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาล 2 – 3 จัดการประกวดในวันที่ 18 สิงหาคม และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดการประกวดในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ดำเนินการจัดประกวดโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคิดค้น ทดลองตามหลักการวิทยาศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม และปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชมภาพน่าประทับใจในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2559