ภาพการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ/เครื่องบินพลังยาง (18 – 19 ส.ค. 59)

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดให้มีการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินพลังยาง ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันที่ 18 สิงหาคม และเครื่องบินพลังยางในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ชมภาพภาพการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ/เครื่องบินพลังยาง 2559