ภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (20 สิงหาคม 2559)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ได้มีการประกวดระดับพื้นที่โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านรางวัลและการศึกษาดูงานภายในประเทศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ชมภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 2559