ภาพการแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) 2559 (21 สิงหาคม 2559)

การแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) 2559 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ได้มีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก การแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) จัดการแข่งขันโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานของการแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) 2559