ภาพการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ (21 ส.ค. 59)

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยความร่วมมือจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทำการแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ชมบรรยากาศการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ 2559